מניעת ניגודי אינטרסים בין מבצע בנייה לפרילנסרים שהם "שכירים תמורת חשבונית", לאחר תאונת עבודה

מאמר זה נכתב על ידי אשר אסבן – יועץ הנדסי, חוקר תאונות ומומחה בטיחות.

מיד לאחר אירוע תאונת עבודה, מתחיל המרוץ של כל מעורב לחיפוש "אשמים" אחרים.

המרוץ הנדון מצריך הקצאת סכומי כסף משמעותיים ביותר, שגובים עורכי דין פליליים תמורת ההגנה על הנאשם בגרימת התאונה. (עורכי דין שלעיתים קרובות אין להם מושג בנושא הבטיחות והתאונות, אולם על כך אכתוב במאמר נפרד)

במצב דברים זה, מנסה המשטרה לנצל את ניגודי האינטרסים הקיימים בין המעורבים השונים באתר הבנייה ובמפעל, ובעיקר במשולש : מבצע הבנייה, מנהל העבודה וממונה הבטיחות.

המשטרה תפעיל את כל יכולותיה במטרה ל"גייס עד" – את אחד המעורבים, מהסיבה הפשוטה והיא שאין למשטרה (גם לאחר הקמת היחידה החדשה לטיפול בתאונות) מספיק ידע והבנה מקצועיים בתחום הבטיחות בעבודה והתאונות, ולכן מרבית מאמצי המשטרה יופנו לגיוס אותו עד מפליל.

כאן המקום להזכיר כי למנהל העבודה ולממונה הבטיחות יש, מעבר להיבט הפלילי, גם היבט מעשי כלכלי משמעותי ביותר והוא : מהיכן להשיג את סכומי העתק אותם דורשים עורכי הדין הפליליים שששים לסייע לנחקר שנמצא במצוקה רבה.

במקרים רבים, בהם ניהלתי את הטיפול בחקירת האירוע (כולל ליווי וייעוץ לעורכי הדין הפליליים שהפעלנו), נוכחתי לדעת כי הנחקרים השונים פעלו, בהתאם לניתוב המוסווה של החוקרים, על מנת להפליל את האחרים, זאת מבלי להבין כי שום טובה לא תצמח להם מכך – להיפך, ככל שיעמיקו את הפללת האחרים, תשליך התנהלות זו גם עליהם, מעבר לנזק שהם יגרמו לאחרים, כולל למבצע הבנייה.

התנהגות "לא חכמה" מעין זו, נבעה בעיקר משתי סיבות :

 1. הרצון של הנחקר לרצות את חוקרו (וכאמור מדובר במשגה חמור) ובכך להקל על מצבו.
 2. ייעוץ משפטי לא מקצועי, שנכפה עליו עקב התקשרות עם עורך דין זול – בהעדר יכולת כלכלית.

הנפגעים בנסיבות המתוארות הם מנהל העבודה וממונה הבטיחות שפועלים אצל מבצע הבנייה כקבלני משנה ולא כשכירים – אבל גם מבצע הבנייה עצמו ש"מקבל" בחינם עדי תביעה.

אקדים ואבהיר כי במידה והם שכירים, הרי ש"ביטוח העבודות הקבלניות" מכסה גם אותם (כמו את מבצע הבנייה) ומממן את שכר הטירחה של עו"ד מן השורה הראשונה.

אולם, אם הם קבלני משנה (עובדים בחשבונית), חשוב לדעת כי מרבית הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות לא מכסות את האחריות המקצועית ו/או את הוצאות ההגנה בהליכים פליליים של הפרילנסרים הללו, בין אם עסקינן במנהל עבודה שעלול להימצא אחראי לאירוע בטיחותי חמור (עד כדי תאונת עבודה קטלנית), בין אם במנהלי פרויקטים שנזקי רכוש יכולים להיכנס בגדר אחריותם, ובין אם מדובר בממונה על בטיחות שפועל באתר.
מדובר בסוגיה מהותית מבחינת החברה הקבלנית או היזם, כמו גם מבחינת הפרילנסר עצמו.
מניסיוננו בתחום אנו יודעים כי פרילנסרים אלה, אינם מקפידים תמיד על רכישת ביטוח אחריות מקצועית שיעניק הגנה ביום פקודה, וחשיפתם גדולה, גם מבחינת הפיצויים שיכולים להיפסק כנגדם, וגם – חשוב לא פחות – לטובת ניהול מערכה משפטית, על ההוצאות הגבוהות הכרוכות בה, בנושא הפלילי.
בהעדר יחסי עובד – מעביד פורמאליים בין החברה הקבלנית או היזם, לבין הפרילנסר המספק את השירות, נוצרת חשיפה בטיחותית שחייבת להילקח בחשבון.
אתמקד כאן בפתרון לסוג מסוים של פרילנסרים :"שכירים תמורת חשבונית", דהיינו הם מהווים חלק בלתי נפרד מצוות החברה, עובדים כשמונה שעות עבודה ביום, מוציאים חשבונית אחת  בלבד לחודש והם אינם "תאגיד".

 הפתרון הביטוחי הראוי הינו הוספת תנאים מצטברים לעניין העסקת פרילנסרים כאלה, הן בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות והן בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הנערכת על-ידי המבוטח. פתרון זה מאפשר את הסדרת הסוגייה הביטוחית בהתאם לסיכונים, בד בבד עם האפשרות לעבוד מול פרילנסרים כנגד חשבונית בשל שיקולים כדוגמת נוחות, מיסוי וכדומה:

 • הרחבת אחריות אישית – כך שהפוליסות תורחבנה לכלול כיסוי בגין אחריותם האישית של עובדי המבוטח ובכלל זה עובדים פרילנסרים המועסקים על-ידי המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם מפעילותם בעת היותם שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח.
 • הרחבת שם המבוטח לכלול עובדים המועסקים באמצעות חשבונית בתנאי שעובדים אלה מועסקים אצל המבוטח בלבד, בקשר עם עבודתם ו/או פעילותם עבור המבוטח ולעניין זה הם יחשבו כעובדים לכל דבר ועניין.

יצוין כי חשוב שהפתרון הביטוחי המוצע יבוא לידי ביטוי בשתי הפוליסות – גם בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות וגם בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית – כך שיינתן לאותו פרילנסר כיסוי גם בגין נזקים פיזיים וגם בגין נזקים פיננסיים.

לחילופין, ניתן גם לדרוש מהפרילנסר לרכוש באופן עצמאי ביטוח לאחריות מקצועית, אך אין זה בהכרח הפתרון הפרקטי מכמה סיבות עיקריות:

 1. ראשית, יש לזכור כי ביטוח אחריות מקצועית צריך להיות בתוקף במועד הגשת התביעה (Claims Made) ולכן לא די בעריכת ביטוח כזה במועד בו מבוצע הפרויקט אלא יש צורך להמשיך ולהחזיק ביטוח זה למשך תקופה ארוכה לאחר מכן.
 2. שנית, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הינה פוליסה יקרה והצבת התנאי של רכישת ביטוח אחריות מקצועית לפרילנסר עלולה לייצר רף כניסה גבוה, שבעל המקצוע לא יוכל (או לא יהיה מעוניין) לעמוד בו. זאת ועוד, אף אם יעמוד בכך, אין שום ערובה שימשיך ויחזיק ביטוח זה לאחר תום תקופת הפרויקט ואז לא יהיה כיסוי ביטוחי אם הפוליסה לא תהיה בתוקף במועד הגשת התביעה. לא זו אף זו, לעיתים עלול להיות קושי להשגת ביטוח אחריות מקצועית, בעיקר למנהלי עבודה וממוני בטיחות שאינם מהנדסים או הנדסאים, ובמקרים רבים הדבר פשוט איננו אפשרי, וגם אם לחלק מבעלי המקצוע הוא אפשרי- בד"כ גבולות האחריות שניתנים במסגרת הפוליסה הם נמוכים ביחס לסיכון האפשרי, בפרמיה גבוהה – כך שמדובר בביטוח שהופך ל"לא כלכלי".

.
לסיכום מאמר זה, אני מציג את עיקרי הדברים שעומדים בזכות הכנסת הפרילנסר תחת כנפי הפוליסה הקבלנית והפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של מבצע הבניה, בהתרחש אירוע קשה, חלילה :

 1. הגנה על הפרילנסר מגנה גם על מעסיקו לקבלן שמעסיק פרילנסר יש אינטרס בהגנה על האחרון, שכן פעמים רבות פרילנסרים כוללים בחוזים שלהם סעיפי שיפוי המחייבים את מעסיקם לשפותם במקרה של תביעה.
 2. מניעת יריבויות הדדיות – יריבויות משפטיות בין בעלי מקצוע פרילנסרים באתר, כגון מנהלי פרוייקט, מנהלי עבודה, ממוני בטיחות וכיוצ"ב אינן תורמות דבר לאף אחד מן הצדדים, נהפוך הוא – הן יכולות להזיק מאוד – ודי לחכימא ברמיזא…
 3. חוסר יכולת להשיג ביטוח אחריות מקצועית לפרילנסר – עשוי להיות קושי בהשגת ביטוח אחריות מקצועית לגורמי מקצוע אלה, ולעיתים קרובות הפתרון היחידי האפשרי הוא הכללתם בגדרי הפוליסה הקבלנית.
 4. הגנה מפני תביעות שיפוי – רכישת הפוליסה לעבודות קבלניות ע"י סוכן מומחה בתחום, כאשר היא נרכשת כהלכה, מונעת בסבירות גבוהה הגשת תביעה ישירות כנגד הפרילנסר, לרבות תביעת שיבוב מצד חברת ביטוח בהליך מתקדם לתביעה אחרת שהתקבלה.
 5. יתרון כספי – אין צורך ברכישת שתי פוליסות בכך שמחייבים את הפרילנסר לרכוש פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, פוליסה שעלותה הגבוהה יכולה להתגלגל לפתחו של הקבלן / יזם ולהיות מתומחרת במחיר ההתקשרות עם הפרילנסר.
 6. מועד הגשת תביעה – אין צורך לבצע מעקב אחר תוקפה של הפוליסה לאחריות מקצועית גם שנים רבות קדימה ואין תלות בפוליסה לאחריות המבוססת על "מועד הגשת התביעה".

הערה אישית

עקב מעמדי המקצועי והייחודי בתחומים בהם אני עוסק (בטיחות בעבודה וחקירת תאונות), החלטתי בעבר לא ליטול חלק בתחרות בין סוכנויות הביטוח השונות ולהימנע מלציין מי מהם, לטובה או לרעה, זאת על מנת שתמיד אשאר אובייקטיבי ונאמן למקצועיות וללקוחותיי.

אולם, לצערי הרב, ככל הנראה עקב הקשחת עמדות מצד המבטחות וכניעה של סוכני ביטוח לתנאים והחרגות של המבטחות, נתקלתי בשנים האחרונות באירועים תאונתיים שפוליסת הביטוח שהונפקה, לא רק שלא סייעה ללקוח (המבוטח בעצמו) אלא אף הרעה את מצבו.

אחרוג ממנהגי ואציין כי נתקלתי בצרוף מנצח של – סוכן ביטוח מקצועי ופוליסת ביטוח מנוסחת כהלכה – רק כשהשתתפתי בחקירת אירוע תאונתי ונתקלתי במעורבות של "סוכנות איציק סימון",  שם נוכחתי לדעת כי האמירה "…יש סוכן ביטוח שעובד עד שהוא מקבל את הכסף ויש סוכן ביטוח שעובד בעיקר אחרי שהוא מקבל את הכסף…" הינה נכונה ומשקפת.

כל הכתוב במאמר זה בנוגע לכיסוי פרילנסרים, מקבל התייחסות ופתרונות מקצועיים בפוליסות שמנפיקה סוכנות זו.

בברכה,

אשר אסבן

 • המידע הכתוב הינו חלקי בלבד, את המידע המלא וייעוץ נוסף, ניתן לבקש ולקבל, בדואר office@asaban.co.il או ישירות בשיחה לאשר אסבן בנייד 0545388671.

השימוש במידע הכלול הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים כאן, לרבות הטקסטים, התיאורים, התמונות וכל חומר אחר הכלול בו, שמורים לאשר אסבן ו"בטיחות וחוק" בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי  כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך מראש ובכתב.

שתפו את הפוסט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

פוסטים נוספים בבלוג

פסק דין פלילי מלגזה

פסק דין פלילי מלגזה 2 נאשמים זוכו בהליך פלילי, בתיק הריגה, לאחר שהמדינה מחקה את האישום בעקבות חוות דעתו של אשר אסבן. מי שמעוניין בהבהרות

קרא עוד »

פסק דין תביעה בחוף

פסק דין תביעה בחוף פיצוי בסך 2,122,667 ₪ נפסק בתביעה נגד עיריית חיפה ומדינת ישראל, לאחר שבית המשפט המחוזי קיבל את עמדתו של מומחה הבטיחות,

קרא עוד »
Call Now Button
error: Content is protected !!